1. Assay Kits
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Hu | Homo sapiens (Human)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Po | Sus scrofa; Porcine (Pig)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Ra | Rattus norvegicus (Rat)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Bo | Bos taurus; Bovine (Cattle)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Rb | Oryctolagus cuniculus (Rabbit)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Ov | Ovis aries; Ovine (Sheep)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
1/1