1. Assay Kits
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Hu | Homo sapiens (Human)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
CLIA Kit for Hemoglobin (HB)

CCB409Hu | Homo sapiens (Human)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

SEB409Cp | Capra hircus; Caprine (Goat)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

SEB409Eq | Equus caballus; Equine (Horse)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

SEB409Gu | Cavia (Guinea pig )

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

SEB409Mu | Mus musculus (Mouse)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Po | Sus scrofa; Porcine (Pig)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Ra | Rattus norvegicus (Rat)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Bo | Bos taurus; Bovine (Cattle)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Rb | Oryctolagus cuniculus (Rabbit)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
1/2 > 12