1. Assay Kits
  2. Human
ELISA Kit for Hemoglobin (HB)

CEB409Hu | Homo sapiens (Human)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
CLIA Kit for Hemoglobin (HB)

CCB409Hu | Homo sapiens (Human)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
1/1