1. Antibodies
  2. Human
Polyclonal Antibody to Programmed Cell Death Protein 1 Ligand 2 (PDL2)

PAA789Hu01 | Homo sapiens (Human)

CD273; B7DC; Btdc; PD-L2; PDCD1-L2; PDCD1LG2
Monoclonal Antibody to Programmed Cell Death Protein 1 Ligand 2 (PDL2)

MAA789Hu21 | Homo sapiens (Human)

CD273; B7DC; Btdc; PD-L2; PDCD1-L2; PDCD1LG2
Anti-Programmed Cell Death Protein 1 Ligand 2 (PDL2) Polyclonal Antibody

FAA789Hu01 | Homo sapiens (Human)

CD273; B7DC; Btdc; PD-L2; PDCD1-L2; PDCD1LG2
1/1