1. Antibodies
  2. Porcine
Polyclonal Antibody to Apolipoprotein E (APOE)

PAA704Po01 | Sus scrofa; Porcine (Pig)

Apo-E; AD2; Apoprotein; Alzheimer Disease 2(E4-Associated,Late Onset
Polyclonal Antibody to Immunoglobulin E (IgE)

PAA545Po08 | Sus scrofa; Porcine (Pig)

IGHE; Immunoglobulin Heavy Constant Epsilon; Ig epsilon chain C region
Monoclonal Antibody to Interleukin 1 Beta (IL1b)

MAA563Po21 | Sus scrofa; Porcine (Pig)

IL1-B; IL1-Beta; IL1F2; IL-1β; Interleukin-1 Family Member 2; Catabolin
Polyclonal Antibody to Hemoglobin (HB)

PAB409Po01 | Sus scrofa; Porcine (Pig)

Hgb; Haemoglobin; Heterotetramer(αβ)2
Polyclonal Antibody to Insulin (INS)

PAA448Po01 | Sus scrofa; Porcine (Pig)

Polyclonal Antibody to Haptoglobin (Hpt)

PAA817Po01 | Sus scrofa; Porcine (Pig)

HP; Hp2-Alpha; Alpha-2-Macroglobulin; Zonulin
Polyclonal Antibody to Myeloperoxidase (MPO)

PAA601Po01 | Sus scrofa; Porcine (Pig)

Polyclonal Antibody to Vascular Endothelial Growth Factor A (VEGFA)

PAA143Po01 | Sus scrofa; Porcine (Pig)

VEGF; VEGF-A; VPF; Vascular Endothelial Cell Growth Factor A; Vascular Permeability Factor
Polyclonal Antibody to Complement Component 7 (C7)

PAA731Po01 | Sus scrofa; Porcine (Pig)

Polyclonal Antibody to Epidermal Growth Factor (EGF)

PAA560Po01 | Sus scrofa; Porcine (Pig)

URG; Beta-Urogastrone; Pro-epidermal growth factor
5/10 < > 12345 >> Last